privacy

Privacyverklaring

Amerstad NVM-makelaardij legt persoonsgegevens van haar cliënten vast. Deze worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Daarnaast om u te informeren over relevante producten en diensten van Amerstad NVM-makelaardij en zorgvuldig geselecteerde derden. Als u verder geen prijs stelt op het toezenden van informatie, dan kunt u dit schriftelijk melden bij Amerstad NVM-makelaars, Laan naar Emiclaer 24 te 3823 EH Amersfoort. Mail: info@amerstad.nl 

De rechtsgronden waarop wij uw gegevens verwerken

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
 • het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie (marketing e.d.). Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven.

 

Inzage, correctie en verwijdering
U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval  van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Als we niet tegemoet kunnen komen aan een verzoek zullen we u dit gemotiveerd laten weten.  
U kunt verzoeken richten aan info@amerstad.nl

 

Links naar andere websites
Op onze websites staan een aantal links naar websites van onze partners en andere externe organisaties. Als u daarop klikt, wordt de website van die organisatie geopend. Zodra u op de website van een van deze externe organisaties bent, is het privacybeleid van die organisatie van toepassing.

 

Externe partijen
In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) uw gegevens aan externe partijen, zoals bijvoorbeeld notarissen, NVM, accountant, boekhouder, verzekeraar, taxateur, collegamakelaars en geldverstrekkers, uiteraard kunnen wij ook gegevens bij deze partijen opvragen. We zullen uw gegevens echter nooit aan partijen doorverkopen. Zoals gezegd werken we in sommige gevallen samen met externe dienstverleners. Zij mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor het overeengekomen doel. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om uw gegevens af te staan, zoals de Belastingdienst of Justitie. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

 

Waar worden uw gegevens opgeslagen
Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om uw privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. Met de partijen (verwerkers) die deze applicaties aanbieden maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Voor een aantal landen is dit vastgesteld, bijvoorbeeld voor Amerikaanse partijen die onder het ‘EU-US Privacy Shield’ vallen. Ontwikkelingen worden nauw gevolgd om uw privacy te kunnen blijven waarborgen. , Wilt u hierover meer informatie ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we organisatiebreed de volgende maatregelen genomen:
 • er zijn met iedere werknemer afspraken gemaakt over het veilig en integer omgaan met uw gegevens;
 • onze medewerkers maken enkel gebruik van mobiele apparaten welke in beheer zijn en die bij verlies van op afstand kunnen worden gewist door een daarvoor aangewezen bevoegd persoon. Apparaten op vaste werkplekken worden na uitloggen automatisch gewist;
 • Logische wachtwoordbeveiliging, zoals verplichte pincodes en sterke wachtwoorden op alle zakelijke gegevensdragers;
 • op onze kantoren staan afgesloten papierbakken voor vertrouwelijk papier;
 • er worden uitsluitend beveiligde internet- en netwerkverbindingen gebruikt, welke niet toegankelijk zijn voor derden;
 • we werken waar mogelijk met een klantportaal zodat u uw gegevens direct na inloggen in kunt zien en bewerken en u deze niet hoeft te versturen per mail of post. Zo voorkomen we onnodige verwerkingen en mogelijke invoer- en overname fouten;
 • we sluiten verwerkersovereenkomsten met partijen die gegevens voor ons verwerken;
 • wij hebben een stringent ict beleid.

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor in deze privacyverklaring aangegeven doeleinden en voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.
 
Heeft u vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met info@amerstad.nl
Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we uw gegevens gebruiken of hoe we op uw privacy gerelateerde vragen reageren, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de makelaardij kunt u ook contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen.

 

Wijzigingen van de Privacyverklaring
Het kan voorkomen dat we deze Privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring.
Laatste wijziging 4 juni 2018
 Privacyverklaring - Makelaardij

 Welke gegevens worden door NVM-makelaars vastgelegd?

 

U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor een NVM-makelaar ingeschakeld
Wij verzamelen de gegevens op grond van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u en het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de WWFT. Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals uw geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, legitimatiebewijs met nummer, plaats uitgifte en datum uitgifte;
 • de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
 • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan;
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • foto’s en video’s van de woning;
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
 • gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling;
 • wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum;
 • een IBAN rekeningnummer voor betaling van uw nota’s;
 • overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

 

U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld 
Wij verzamelen de gegevens op grond van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u en het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de WWFT.
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast.
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • de reden van verhuur;
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning;
 • de eisen die u stelt aan de huurder;
 • gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling;
 • een IBAN rekeningnummer voor betaling van uw nota’s;
 • overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

 

U bent op zoek naar een andere woning en u heeft hiervoor een NVM-makelaar ingeschakeld
Wij verzamelen de gegevens op grond van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u en het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de WWFT. Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals uw geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, legitimatiebewijs met nummer, plaats uitgifte en datum uitgifte;
 • het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen;
 • gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of
huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
 • gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling;
 • wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de
koop- of huurprijs en de transactiedatum;
• een IBAN rekeningnummer voor betaling van uw nota’s;
 • overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

 

U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die c.q. dat via de NVM-makelaar wordt aangeboden
Wij verzamelen de gegevens op grond van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u en gerechtvaardigd belang. In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de NVM-makelaar vast wat uw mening is over dit object. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed;
 • overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

 

U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
Wij verzamelen de gegevens op grond van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u, gerechtvaardigd belang en het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de WWFT.  
Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • uw mening over de woning;
 • gegevens over de biedingen;
 • gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper;
 • gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling;
 • wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode van het vorig woonadres van de koper;
 • overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

 

U wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
Wij verzamelen de gegevens op grond van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u, gerechtvaardigd belang en het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de WWFT.  
Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
 • gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM
Woontoets;
 • gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling;
  • een IBAN rekeningnummer voor betaling van uw nota’s;
 • overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

 

U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVM-makelaar
Wij verzamelen de gegevens op grond van de toestemming die u hiervoor geeft. Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld;
 • overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

 

U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en u heeft hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld
Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen;
 • een IBAN rekeningnummer voor betaling van uw nota’s;
 • Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt.

 

U verkoopt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw object, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:                  
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • gegevens van uw object, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen;
  • de reden van verkoop;
 • de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop staat of heeft gestaan;
 • de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het object;
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
 • gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals uw geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, legitimatiebewijs met nummer, plaats uitgifte en datum uitgifte;
 •  gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling;
 • wanneer het object is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum;
 • een IBAN rekeningnummer voor betaling van uw nota’s;
 • overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

 

U bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen;
 • gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs en de reden van koop;
 • uw eisen aan de huisvesting;
 • indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden;
 • gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals uw geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, legitimatiebewijs met nummer, plaats uitgifte en datum uitgifte;
 • gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde;
 • wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum;
 • een IBAN rekeningnummer voor betaling van uw nota’s;
 • overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

 

U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen;
 • gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs
 • uw eisen aan de huisvesting;
 • indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen;
 • gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.
 • gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde;
 • overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

 

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • uw mening over het aangeboden object;
 • gegevens over de biedingen;
 • gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals uw geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, legitimatiebewijs met nummer, plaats uitgifte en datum uitgifte;
 • indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper;
 • gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde;
 • wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper
 • overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

 

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • uw eisen aan de huisvesting;
 • gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets;
 • gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde;
 • overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.
 

 

Gegevensgebruik door de NVM
De NVM-makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM. NVM is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM doet het volgende met deze gegevens:
 1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

 

A - Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars
Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:
 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object;
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).
Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

B - Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder funda

Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:
 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.
Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via uw NVM-makelaar toestemming om dit al dan niet te doen.
Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C - Database met historisch aanbod

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:
 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object;
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs;
 • De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.
De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.
Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de woningmarkt mogelijk. De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:
 • Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen;
 • Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten;
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes;
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt;
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden;
 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten;
 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio);
Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

 

Privacyverklaring - Verzekeringen

Welke gegevens worden door onze verzekeringsafdeling vastgelegd?

Wij verzamelen de gegevens op grond van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u en het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de WWFT. Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende verzekering te adviseren, voor u af te sluiten en de beheren. Daarbij stelt de verzekeringsadviseur ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
 • uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, zoals uw telefoonnummer, en emailadres;
 • uw geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot legitimatiebewijs paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs), legitimatiebewijs met nummer, plaats uitgifte en datum uitgifte;
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • gegevens over uw kenteken, merk en type van uw auto;
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
 • gegevens ingediende claims/claimhistorie;
 • een IBAN rekeningnummer;
 • overige informatie die u aan uw verzekeringsadviseur of binnendienstmedewerkers verstrekt.

 

Doelen van de verwerking?
Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:
 • het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
 • het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;
 • het beheren van ons klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;  
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

 

Privacyverklaring - Hypotheken

Welke gegevens worden door onze hypotheekshops vastgelegd?

Wij verzamelen de gegevens op grond van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u en het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de WWFT. Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passend financieel product te adviseren, voor u af te sluiten en u nazorg te geven tijdens de looptijd van een product. Daarbij stelt de hypotheekadviseur ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • gegevens over leeftijd, geslacht en burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot legitimatiebewijs paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs), legitimatiebewijs met nummer plaats uitgifte en datum uitgifte;
 • gegevens over dienstverband, arbeidsvoorwaarden, beroep en werkgever;
 • gegevens over salaris en inkomen
 • gegevens over financiële situatie en bijzonderheden, vermogen, en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • gegevens over de gezinssamenstelling
 • gegevens over partner
 • gegevens over opleiding en vorming
 • gegevens over vrijetijdsbesteding en interessen
 • klantprofiel (Risicobereidheid, Doelstelling, Kennis & Ervaring)
 • gegevens over uitgavenpatroon
 • gegevens over de waarde van de (toekomstige) woning
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraude-aspecten (indien relevant);
 • overige informatie die u aan uw hypotheekadviseur of binnendienstmedewerkers verstrekt

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en alleen met uw toestemming.

 

Doelen van de verwerking?
Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:
 • het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
 • het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;
 • het beheren van ons klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;  
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

Amerstad NVM-makelaardij kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Internet en e-mail
De afwikkeling van sommige diensten (o.a. taxatieservice) gaat grotendeels via internet en e-mail. Door opdrachten aan derden via Amerstad NVM-makelaardij te verstrekken gaat u akkoord met het feit dat correspondentie met u en derden zoveel mogelijk via e-mail plaatsvindt. Op het internet kunt u altijd uw status met betrekking tot deze dienst(en) inzien.

Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Amerstad NVM-makelaardij, Laan naar Emiclaer 24 te 3823 EH Amersfoort. Mail: info@amerstad.nl. 

Wijzigingen

Amerstad NVM-makelaardij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Amerstad NVM-makelaardij.

Uitsluiting

Aansprakelijkheid of claims voor diensten van derden zijn volledig uitgesloten.

Meer informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens